Apostolos Kardelis

English
Artist

Apostolos Kardelis was born in Almyros in 1943 and raised in Volos.

More: dyoalexandroi.wordpress.com